Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

IMPREGNUM Dentar Combiclean 1 L är ett rengöringsmedel som avdödar och rengör på samma gång. Effektivt mot smuts och mikroorganismer (bakterier, mögel, alger och lavar) på: fasader, tak, markiser, trädgårdsmöbler, kakelfogar, våtutrymme, gångplattor, staket m.m.

Faroangivelser:

 • H315 Irriterar huden.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

Läs mer om de olika symbolerna här!

Skyddsangivelser:

 • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P264 Tvätta grundligt efter användning.
 • P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.
 • P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.