Min sida
054-181197
Meny
Meny

Stuvbutikens integritetspolicy vid arbetsansökan

Stuvbutiken värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@stuvbutiken.se.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy samt att du ger ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i samband med att du skickar in din arbetsansökan. Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

Vilken information samlar vi in?

De personuppgifter som Stuvbutiken behandlar vid din arbetsansökan är de uppgifter som du själv lämnar till oss vid ansökningstillfället, vid intervjuer samt övriga uppgifter som behövs i rekryteringsprocessen. Uppgifterna kan bestå av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, betyg, kön, utbildning, CV, demografisk information, preferenser och information om de aktiviteter du deltagit på.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Stuvbutiken behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. De personuppgifter som Stuvbutiken erhåller i samband med arbetsansökan kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda inom Stuvbutikenkoncernen och endast i rekryteringssyfte. Vid eventuell anställning kommer dina personuppgifter behandlas av utvalda anställda för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Stuvbutiken lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag utanför Stuvbutikenkoncernen eller till myndigheter om det inte krävs för uppfyllande av Stuvbutikens rättsliga förpliktelser, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Sker någon överföring av Personuppgifter till tredjeland?

Stuvbutiken överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge behandlar Stuvbutiken dina Personuppgifter?

Personuppgifterna sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och behandlas för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar, t.ex. Bokföringslagen. Arbetsansökningar sparas i 2 år efter avslutad rekrytering.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
  • Rätt till begränsad behandling. En rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
  • Rätt till dataportabilitet. En rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
  • Rätt att göra invändningar. En rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet. Detta gör du genom att kontakta Dataskyddsinspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via e-post datainspektionen@datainspektionen.se

 

Kontakt

Stuvbutiken G Debäck Aktiebolag är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer   556454-2545 och har sitt huvudkontor på Bromsgatan 5, 653 41 Karlstad.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@stuvbutiken.se.

Stuvbutiken G Debäck Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter ovan. Stuvbutiken G Debäck följer svensk dataskyddslagstiftning i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679).

----

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-06-01.