Ansökan om konto
Ansökan om företagskonto gör behörig firmatecknare i legitimering sker via bankID. Saknas bankID krävs legitimering på Stuvbutiken i Karlstad. Kontot beviljas efter en kreditprövning och beroende på vad kreditprövningen visar så sätts kreditgränsen av Stuvbutiken. Stuvbutiken kan neka öppnande av konto utan att lämna närmare förklaring. Stuvbutiken har rätt att utan närmare förklaring avsluta ett konto.

Kreditgräns
Om Kreditgräns uppnås krävs direktbetalning tills fakturor är betalda. Om kontohavare önskar att höja sin kreditgräns sker en förnyad kreditprövning. Stuvbutiken äger rätten att utan tidigare avisering, ompröva, omedelbart sänka aktuell kreditgräns samt säga upp kontot och begära in omedelbar betalning om skälig anledning finns att tro att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina skyldigheter mot kontogivaren.
Omständigheter som medför kreditgivarens rätt enligt ovan är bl.a. följande:
- Kontohavaren har förfallna fakturor.
- Kontohavaren har fått ändrad rating hos kreditupplysningsföretaget.
- Kontohavaren har belagts med nya betalningsanmärkningar
eller skulder till kronofogden efter kreditens beviljande.

Fler personer nyttjar kontot
Vid tecknande av faktureringskonto anges vilka personer som vår nyttja kontot. Giltig legitimation krävs alltid vid nyttjande av konto. Kontoinnehavaren är skyldig att meddela om nyttjanderätten hos dessa personer upphör. Önskas att alla personer med giltig legitimation ska kunna nyttja kontot uppges det när kontot tecknas. Vid förändringar meddela foretag@stuvbutiken.se

Kontoinnehavarens ansvar
Det åligger undertecknad firmatecknare att skriftligen anmäla någon förändring för kontot såsom namn, adress, mejladress eller liknande.

Betalningsvillkor
Fakturan skickas till kontohavaren på den givna e-postadressen. Som standard är betalningsvillkoren 30 dagar om inget annat anges på fakturan. Anmärkning mot faktura ska ske senast 8 arbetsdagar efter mottagandet. Efter förfallodagen debiteras en ränta med gällande referensränta +8% enheter. Påminnelseavgift debiteras med 50 kr per krav. Fakturan betalas till angivet bankgironummer. Fakturanummer ska alltid anges vid betalning. Vid utebliven betalning överlämnas fordran för inkassering varvid lagstadgad ränta och kostnader tillkommer.

Hantering av personuppgifter
Stuvbutiken värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster och väljer att bli kund hos oss.

Köpvillkor
Allmänna köpvillkor kan läsas på www.stuvbutiken.com

Befrielse
Stuvbutiken ansvarar ej för ekonomisk skada hos kontohavaren eller hos en tredjeman. Vi reserverar oss även för tryckfel och priser kan komma att ändras utan föregående avisering.

Tvist
Tvist angående tolkning och tillämplig av dessa villkor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas om tvisten tillämpas svensk lagstiftning.