Fler varianter (Volym Liter, Kulör)
Produkten kan bara hämtas i butik

Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Komplettera med

Produktinformation

Med Hammerite Smooth Finish kan du måla direkt på rost.

Den stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts.

Du behöver inte vänta på att saker skall börja rosta för att använda Hammerite, det bästa skyddet får du när du använder Hammerite på ny metall.

Du får en vacker slät och högblank yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år!

Med Hammerite Smooth Finish får du en slitstark, korrosionsbeständig dekorativ beläggning för järn och icke järnhaltiga metaller samt vissa plaster och trä.

Du får 3 i 1 – rostskyddsfärg, grundfärg och toppfärg i ett.

Hammerite Smooth Finish receptet har ett inbyggt skydd mot rost, någonting som de flesta konkurrerande produkter saknar. Dessutom slipper du alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning då grundfärgen redan finns i burken.

Slutligen får du en perfekt finish som håller sig i många år!

 

Behandling

Det krävs minimalt med förberedelse och förarbete när du målar med Hammerite Smooth Finish.

 

1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste.

2. Slipa lätt med slippapper innan målning.

3. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett.

4. Låt torka.

5. Måla direkt på den rengjorda metallytan.

6. Klart!

 

Penslar tvättas med Hammerite Brush Cleaner & Thinners eller med annan alifatnafta. 

Hammerite Smooth Finish är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn eller stål. Hammerite Smooth Finish är alltid ett riktigt val när du ska måla på metall.

Färgen bildar en kraftfull barriär som står emot åratal av nötning, stötar och repor.

Jämfört med några traditionella färger, har Hammerite Smooth Finish mycket goda vattenavvisande egenskaper vilket innebär att vatten snabbt rinner av metallytan.

Tillsammans med den inbyggdda fuktspärren resulterar det i ett skydd som varar länge.

 

• Kan målas direkt på rost

• Inget behov av primer

• Korrosionsbeständigt

 

 

Faroangivelser:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Faropiktogrammet Faropiktogrammet

Skyddsangivelser:

 • P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P261 - Undvik att inandas ånga.
 • P304 + P312 - VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P403 + P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P403 + P235 - Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.

 

Egenskaper

Produkttyp
Metallfärg
Varumärke
Hammerite