Produkten kan bara hämtas i butik

Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

CeGe Floor Kemsvets är i första hand avsedd för fogförslutningar av PVC/vinylgolvmattor. 

Vätskan ingår en kemisk förening med PVC materialet och skapar en tät, elastisk, åldersbeständig och praktiskt taget osynlig fog.

CeGe Floor är yttorr efter ca 15-20 min och genomtorr efter ca 2 timmar.

Innhåll: 50ml.

Åtgång : 50ml/25m

Faroangivelser:

 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
 • H302 Skadligt vid förtäring
 • H312 Skadligt vid hudkontakt
 • H319 Orsakar allvarliga ögonskador
 • H332 Skadligt vid inandning
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
 • H351 Misstänks kunna orsaka cancer

Faropiktogrammet Faropiktogrammet Faropiktogrammet Allvarlig hälsofara. En siluett av en människa som ser ut att ha en explosion i bröstet.

Skyddsangivelser:

 • P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor rökning förbjuden.
 • P261 Undvik att inandas ångor
 • P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
 • P340 Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Egenskaper

Artikelnummer
202
Produkttyp
Kemsvets
Varumärke
Cege Floor
EAN-kod
7331051000019
CLP Klassificering
GHS02 Brandfarlig, GHS08 Hälsofarlig, GHS07 Skadlig
Flampunkt
-17