Kampanjen pågår t.o.m. 2024-07-14

Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

OgräsNIX Dubbel Effekt är ett effektivt bekämpningsmedel mot ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt).

OgräsNIX Dubbel Effekt tränger snabbt in i växtcellerna och ogräset dör inom ett par timmar efter behandlingen. OgräsNIX Dubbel Effekt verkar kraftfullt mot både frö- och rotogräs och är biologiskt nedbrytbar.

 

Gör så här:

Det är viktigt att börja tidigt i tillväxtssäsongen, när ogräsets rotsystem och fröer ej har hunnit sprida sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C.

Applicera produkten över hela ogräsplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på ogräsets storlek.

Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan för att reducera vindavdrift.

Upprepa behandlingen efter behov. Max 3 behandlingar/år.

OBS! Använd alltid syrabeständig extrautrustning vid bekämpning av OgräsNIX

Ca. 2 dl per m². 1-3 behandlingar per säsong eller efter behov. 5 liter OgräsNIX Dubbel Effekt räcker till ca 25 m².

Herbicid klass 3 reg.nr: 5388

OBS! Använd ogräsmedel med försiktighet.

Läs etiketten före användning.

För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

Ogräsart Effektivitet Engelskt namn Latinskt namn
Klöver 95-99% Clover Trifolium sp.
Svartkämpar 95-99% Narrow-leaved plantain Plantago lanceolata
Vitgröe 95-99% Annual meadow grass Poa annua
Maskros 95-99% Common dandelion Taraxacum officinale
Baldersbrå 95-99% Scentless mayweed Tripleurospermum maritimum subsp. Inodorum
Kvickrot 70-85% Common couchgrass Elymus repens
Groblad 70-85% Greater plantain Plantago major
 

Faroangivelser:

  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Läs mer om de olika symbolerna här!

Skyddsangivelser:

  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103 Läs etiketten före användning. 

Egenskaper

Artikelnummer
Tab131
Produkttyp
Ogräsättika
Volym (L)
5
EAN-kod
7331908000506