Snabba leveranser

Stora lager

Köp nu, betala sen

Personlig service

Produktinformation

Löser stopp långt ner i avloppet. Sjunker genom stående vatten till proppen och löser upp den. Ingen risk för lutsten.

Tränger igenom och löser upp proppen. Lätt att dosera och återförsluta. Barnsäker kapsyl.

Faroangivelser:

  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Farosymbolen Frätande

Skyddsangivelser:

  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  • P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  • P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
  • P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
  • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
  • P405 Förvaras inlåst
  • P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Egenskaper

Artikelnummer
213397
Produkttyp
Propplösare
Varumärke
Nitor